Kool detail

Verkenning krachtenbundeling Aeres en Wellantcollege ter versterking groen onderwijs

Date

De besturen van Aeres en Wellantcollege verkennen de mogelijkheden voor een bestuurlijke samenwerking. Vergroting van de strategische slagkracht ten behoeve van het groene onderwijs is het doel. Door samen te werken denken beide organisaties beter in staat te zijn te innoveren en een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken te leveren. Op 6 maart jl. is de intentieverklaring ondertekend.

Maatschappelijke vraagstukken als voedselzekerheid en –veiligheid, waterbeheersing, energie, klimaat, stedelijke en plattelandsontwikkelingen hebben steeds meer impact op het groene onderwijs. Dergelijke thema’s vragen om innovaties, slimme oplossingen en onderwijs van hoge kwaliteit, zodat mensen in staat zijn daarop in te spelen. Aeres en Wellantcollege willen hun expertise en innovatiekracht bundelen om de kwaliteit van het groene onderwijs ook voor de toekomst te kunnen borgen: onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving, dat gevarieerd en relatief kleinschalig is; groen onderwijs dat doorlopende leerlijnen biedt en leerlingen voorbereidt op de (internationale) arbeidsmarkt. Het samengaan van beide partijen maakt het bovendien mogelijk om kleine opleidingen in stand te houden.

Voor de medewerkers nemen de mogelijkheden toe voor samenwerking binnen hun vakgebied en voor hun professionele ontwikkeling. Dat draagt bij aan verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Aeres en Wellantcollege willen dat hun aantrekkelijkheid als werkgever toeneemt. De intentie voor een bestuurlijke samenwerking is nadrukkelijk ingegeven door kwaliteitsverhoging, niet door vermindering van personeel of efficiencyslagen in de bedrijfsvoering. Een reorganisatie met gedwongen ontslagen is niet aan de orde.

Aeres en Wellantcollege blijven in eerste instantie naast elkaar bestaan. Nu de intentieverklaring is getekend worden de ambities verder verkend en ingevuld, samen met de medezeggenschap (medewerkers, ouders/leerlingen en studenten), bedrijfsleven en overheden. Het streven is om komende zomer een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Als beoogde datum voor een bestuurlijke fusie noemen de colleges van bestuur 1 januari 2018.

ondertekening_Wellant

Noot voor de redactie

Aeres en Wellantcollege zijn groene onderwijsinstellingen, complementair aan elkaar in inhoud en opleidingsaanbod, en met een vergelijkbare omvang. Samen tellen ze ongeveer 25.000 leerlingen en studenten. Aeres (praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo, en cursussen & trainingen) is actief in het midden van het land. Wellantcollege (praktijkonderwijs, vmbo, mbo en cursussen & trainingen) zit vooral in de Randstedelijke regio.

Contactpersonen voor de pers:
Aeres: Inge Epping, 088 020 63 57
Wellantcollege: Willy Vogels, 06 206 00 847