Privacyverklaring

Ons privacybeleid

Hoe wij tijdens het werving- en selectieproces met je persoonsgegevens omgaan kunt je lezen in deze verklaring. Hoe je je rechten uit de verklaring kunt uitoefenen, vind je in ons privacyreglement.

Procedure Werving en selectie

Aeres Tech zet zich in voor de privacy van zowel haar in- als externe sollicitanten. Als een sollicitant via het intranet of de vacaturepagina van Aeres Tech solliciteert, zal er informatie over de sollicitant worden verzameld. Hierbij kun je denken aan de online sollicitatieformulieren. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigde belang van Aeres Tech om op een zo efficiënt mogelijke wijze het werving en selectie proces te sturen. De persoonsgegevens van de sollicitant, vormen daarvoor een essentieel onderdeel. Middels deze verklaring willen wij de sollicitanten informeren over hoe wij binnen Aeres Tech de persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze werving en selectieactiviteiten. Hiernaast vormt de NVP sollicitatiecode, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) het uitgangspunt bij werving en selectie van ons personeel.

Waar worden gegevens voor gebruikt?

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Aeres Tech worden verstrekt naar aanleiding van een vacature, worden uitsluitend door de desbetreffende onderdelen van Aeres Tech gebruikt met als doel een effectief en efficiënt werving- en selectieproces vorm te geven. Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Aeres Tech worden verstrekt naar aanleiding van een Job alert worden alleen gebruikt voor wervingsdoeleinden, hetgeen inhoudt dat men een mail ontvangt wanneer een vacature vacant komt binnen de functiegroep waarvoor de Job alert is aangemaakt. Aeres Tech gebruikt de persoonsgegevens binnen het recruitmentproces met als doel te communiceren met kandidaten. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het registreren, opzoeken, raadplegen en rapporteren omtrent kandidaten.

Verstrekking aan anderen

De gegevens worden uitsluitend verstrekt aan bedrijven van de vacatures waar jij op solliciteert en aan bedrijven waar Aeres Tech mee samenwerkt bij het werving- en selectieproces. De rechten op grond van de AVG voor de betrokkenen zijn geborgd.

Aan wie leveren wij gegevens?

Personen die direct betrokken zijn bij het werving- en selectieproces:

  • HR
  • Leidinggevenden van de betreffende afdeling/ onderdeel van Aeres Tech
  • Selectiecommissie
  • Bedrijven die vacatures plaatsen

Bewaartermijn van jouw gegevens

De gegevens van de sollicitant worden door Aeres Tech bewaard gedurende de werving en selectie periode. Na het afronden van het werving- en selectieproces zullen de gegevens van de sollicitant maximaal een half jaar worden bewaard. Hierna worden de gegevens verwijderd. Als de sollicitant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden de gegevens langer in portefeuille gehouden. Dit tot dat de sollicitant aan geeft dit niet langer te willen. De gegevens worden dan per direct verwijderd.

De rechten van de sollicitant

Als sollicitant heb je de volgende rechten:

  • Recht op inzage in persoonsgegevens of een kopie van alle opgenomen
  • Recht op aanvulling en rectificatie: als je meent dat de gegevens onjuist of niet volledig zijn, kunnen deze op verzoek worden aangevuld of gerectificeerd.
  • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: als je (een deel van) de persoonsgegevens wil laten verwijderen dan kan je hiervoor een verzoek indienen. 
  • Recht op beperking van verwerking: je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten. bijvoorbeeld als je denkt dat de gegevens onjuist zijn of niet meer nodig.

In al deze gevallen kan je de Aeres Tech Talenten benaderen om je rechten in te roepen. De adviseur zal voor verdere verwerking van het verzoek zorgdragen.

Beveiliging van je gegevens

Aeres Tech hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking zoals hacken, verlies of diefstal.

Vragen of klachten

Heb je vragen over de wijze waarop Aeres Tech je persoonsgegevens verwerkt? In dat geval kun je contact opnemen met Aeres Tech Talent via 0880206400