PCT Eletrotechniek

$name

De historie van Aeres Tech begint kort na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), wanneer de Nederlandse overheid maatregelen neemt om de voedselproductie voor de eigen bevolking veilig te kunnen stellen. Onder leiding van minister Sicco Mansholt (1908-1995) van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening wordt besloten agrarische praktijkcentra op te richten.

Het doel van deze centra is het theoretische onderwijs van de lagere en middelbare agrarische scholen te ondersteunen met praktijktrainingen. De regering verwacht hiermee de mechanisatie van de landbouw en de intensivering van de veehouderij te kunnen versnellen. Met als doel de totale sectoropbrengsten in relatief korte tijd omhoog te schroeven, waardoor de autonome voedselvoorziening niet meer in gevaar hoeft te komen. Bijkomend voordeel is dat de structuur van praktijkcentra voordeliger is dan om elke school te voorzien van eigen voertuigen en installaties. Bovendien heeft de oprichting van praktijkcentra in o.a. Denemarken, Engeland en Zweden tot goede resultaten geleid. Zo gaan vanaf de jaren vijftig leerlingen van het agrarisch onderwijs één week per jaar naar een praktijkcentrum om daar praktijkkennis op te doen.

In de jaren '50 en '60 ontstaan er elf praktijkcentra:

 • Oenkerk (Friesland) - melkveehouderij
 • Almelo (Overijssel) - varkens/pluimvee
 • Barneveld (Gelderland) - varkens/pluimvee
 • Horst (Limburg) - varkens/pluimvee
 • Deurne (Noord-Brabant) - paardenhouderij
 • Schoondijke (Zeeland) - akkerbouw
 • Emmeloord (toenmalige Noord-Oost Polder) - akkerbouw
 • Ede (Gelderland) - tuinbouwtechniek
 • Ede (Gelderland) - landbouwtechniek
 • Horst (Limburg) - champignonteelt
 • Schaarsbergen (Gelderland) - bosbouw

Bijzonder aan de oprichting van de praktijkcentra is dat de verzuiling geen rol speelt: de verschillende stromingen werken samen om de praktijkcentra zo goed mogelijk op te zetten. Ook de verschillende vakbonden slaan de handen inéén om de praktijkcentra tot een succes te maken.

Jaren '60 en '70

Na de wederopbouw, in de jaren '60 en '70 komen de praktijkcentra tot volle bloei. De scholingsgraad in Nederland neemt toe en van dreigende tekorten in de voedselproductie is geen sprake meer.

Veel praktijkcentra breiden de activiteiten uit, onder andere met het ondersteunen van praktijkonderzoek. Ook komen begin zeventiger jaren de eerste internationale studenten naar Nederland.
Studenten uit overwegend Afrika, het Verre Oosten en Midden-Amerika combineren hun opleiding bij onder andere de Hogeschool van Hall Larenstein in Deventer en het Internationaal Agrarisch Centrum in Wageningen met trainingen in de praktijkcentra. Zo start het praktijkcentrum in Barneveld in 1971 met open inschrijvingen voor internationale deelnemers.

Jaren 80

In de jaren tachtig komen de eerste veranderingen. Wanneer in 1983 voor het eerst melkquota's worden ingevoerd, beraadt ook de overkoepelende organisatie van praktijkcentra, de VPL, zich op haar positie. Dat leidt tot een dialoog met het Ministerie van Landbouw en Visserij, die de opmaat vormt naar de grootscheepse herstructurering van 1993.

Intussen neemt de belangstelling uit het buitenland flink toe. Zo start het praktijkcentrum in Oenkerk in 1987 met open inschrijvingen voor internationale studenten. Tegelijk verandert de naam in 'Dairy Training Centre Oenkerk.' De praktijkcentra in Ede fuseren en het praktijkcentrum Barneveld vormt zich om tot ‘Barneveld College.'

1993

In 1993 sluit het praktijkcentrum in Almelo haar deuren. Het praktijkcentrum Deurne kiest voor een andere opzet door te fuseren met het Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) Helicon. De andere praktijkcentra gaan op in drie nieuwe, zelfstandige organisaties:

 • IPC Dier (Oenkerk, Barneveld, Horst)
 • IPC Plant (Emmeloord, Schoondijke, Ede, Horst)
 • IPC Groene Ruimte (Schaarsbergen)

IPC staat voor ‘Innovatie en Praktijkcentrum.' Hoewel drie organisaties deze naam dragen, functioneren ze volledig onafhankelijk van elkaar. Met de afsplitsing van praktijkcentrum Deurne wordt besloten de Paardenhouderijcentra in Barneveld en Oenkerk nadrukkelijker te ontwikkelen.

1999

De jaren negentig staan bol van de veranderingen. De sanering in de landbouw verloopt in hoog tempo. De overheid geeft aan dat ze op termijn vrije marktwerking wil invoeren in praktijkopleidingen en trainingen voor groen onderwijs. Hierop besluiten de directies van IPC Plant en IPC Dier de koppen bij elkaar te steken. Besloten wordt een fusie aan te gaan en gezamenlijk te anticiperen op de introductie van de vrije marktwerking. Dit o.a. door de markt te verbreden met maatwerktrainingen voor het bedrijfsleven en door te participeren in (internationale) onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Met de fusie tussen IPC Plant en IPC Dier wordt de vestiging Schoondijke gesloten en het praktijkcentrum voor Champignonteelt in Horst volledig verzelfstandigd. De nieuwe organisatie telt de volgende vestigingen:

 • Ede
 • Barneveld
 • Horst
 • Emmeloord
 • Oentsjerk

PTC+

Voor de nieuwe organisatie wordt een nieuwe naam gezocht. 'IPC' met het daaraan gekoppelde ‘Innovatie en Praktijkcentrum', wordt niet geschikt geacht voor gebruik op de internationale markt. Uiteindelijk valt de keus op PTC, omdat deze naam zich eenvoudig laat vertalen in ‘Practical Training Center.'

Het markante plustekentje (+) wordt toegevoegd om de meerwaarde van elke training in de merknaam tot uitdrukking te brengen.

De Aeres groep

Sinds september 2009 maakt PTC+ onderdeel uit van de Aeres Groep. De Aeres Groep is in 2004 ontstaan na een bestuurlijke fusie tussen het AOC Groenhorst College (inclusief Groenhorst College Praktijk Onderwijs) en de CAH Dronten (Christelijke Agrarische Hogeschool). Op 1 januari 2006 sloot Stoas Hogeschool zich aan bij de Aeres Groep. De Aeres Groep biedt zowel regulier onderwijs als commerciële diensten aan, aan toekomstige en zittende medewerkers van de groene sector.

Focus op techniek in Ede

Vanaf 1 januari 2015 wordt het expertisecentrum in Barneveld: Varkens Pluimvee en Diervoeders (VPD) aangestuurd door het Groenhorst College. Op 1 oktober 2015 is het expertise centrum in Horst, Buitengebied & Dierhouderij, voortgezet door PETC+ (Praktijk Expertise en Training Centrum). Vanaf 1 oktober heeft PTC+ in Ede nog twee expertise centra, welke onder het Kwaliteitsmanagementsysteem van PTC+ vallen. In ede ligt de focus volledig op techniek met de expertisecentra Mobiele Techniek en Koudetechniek.

PTC+ Ede draagt vanaf 1 oktober 2016 de nieuwe naam: Aeres TECH!

Bij PTC+ zijn in de afgelopen jaren veel dingen veranderd, zodat we ons in Ede helemaal kunnen richten op onze technische producten en diensten. Daarom zijn we blij met onze nieuwe naam ‘Aeres TECH.’ Die naam ruikt niet alleen naar wat we doen op het gebied van technische opleidingen, maar drukt ook onze verbinding uit met Aeres. Samen staan we nu eenmaal sterker.

‘TECH’ betekent meer dan alleen techniek, het staat voor een toekomstgerichte, professionele visie op alles wat met techniek te maken heeft in de koudetechniek en mobiele techniek, waar technologie zorgt voor talloze vernieuwingen.

Met Aeres Tech zijn we klaar voor de toekomst!